Thuyết minh trạm biến áp 1500kva | Chương 1

GIỚI THIỆU TRẠM BIẾN ÁP 1500KVA

1500KVA SUBSTATION INTRODUCTION

BIÊN CHẾ HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

SHOP DRAWING DESIGN FILE

Hồ sơ Thuyết minh trạm biến áp 1500kva BCKTKT công trình: “XDM TBA 3P-1500kVA 22/0,4kV -T2 cấp điện cho nhà máy” được biên chế thành 1 tập:

BCKTKT FILE PROJECT: CONSTRUCTION OF THE NEW 3P-1500KVA 22/0.23-0.4KV SUBSTATION TRANSFORMER

Tập I: Thuyết minh dự toán và Bản vẽ

Estimation statemanet and Drawing

XÂY LẮP ĐIỆN QUANG ANH

CHƯƠNG 1

CHAPTER 1

TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

OVERVIEW OF CONSTRUCTION

Mục đích và nguồn vốn đầu tư công trình:

Purpose and construction investment resources

 • Dự án đầu tư nhằm mục đích:  cấp điện phục vụ sản xuất.
 • Invesment project for purpose: power supply for manufacture
  • Nguồn vốn đầu tư của dự án:

The invesment resources of project:

 • Nguồn vốn đầu tư do chủ dầu tư bố trí
 • The invesment resources belong to investor
 Căn cứ lập BCKTKT:

Base on to create BCKTKT:

Công trình “XDM TBA 3P-1500kVA 22/0,4kV -T2 cấp điện ”được triển khai bước lập BCKTKT trên các cơ sở:

Project: Construction of the new 3P-1500KVA 22/0.23-0.4KV Substation Transformer

XÂY LẮP ĐIỆN QUANG ANH

Hợp đồng Khảo sát thiết kế, lập hồ sơ BCKTKT công trình giữa Chủ đầu tư và  QUANG ANHC GE số : ngày 30 tháng 01 năm 2019.

Design and Exhautive contract, Create BCKTKT file construction between Investor and QUANG ANHC GTE CO.,LTD No: on November 11th 2018

Căn cứ kết quả thu thập thông tin về lưới điện khu vực và khảo sát hiện trường của QUANG ANHC GTE.

Base on the result of information about electric grid zone and exhautive at site

Đề án thiết kế tuân thủ quy phạm trang bị điện. Hồ sơ đã sử dụng một số tiêu chuẩn chính sau đây:

This design file follow electric rules. File used to some standard follow:

STTTên tiêu chuẩn Standard NameMã hiệu                 Code
1Tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng và tác động Design standard about load and effectTCVN –2737-95 TCVN –2737-95
2Qui phạm trang bị điện phần    I     Qui định chung Electric Rules part 1 General rule                                              II       Đường dây tải điện                                                Transmission line                                              III     Trạm phân phối và  trạm BA Distribution station and Substation IV  Bảo vệ và tự động       Protection and Automation11TCN – 18 – 2006 11TCN – 19 – 2006 11TCN – 20 – 2006 11TCN – 21 – 2006
3Cột BTLT cốt thép – Kết cấu cốt thép Contrete centrifugal electric pole – Ferro structural  TCVN – 5846 – 2016 TCVN – 5846 – 2016
4Cột BTLT cốt thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Contrete centrifugal electric pole – Technical  request and test method  TCVN – 5847 – 2016 TCVN – 5847 – 2016
5Qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện áp trung thế 22 kV To fix the technical standards supply 22kV medium voltage  QĐ1867NL/KHKT ngày 16/9/1994 QĐ1867NL/KHKT On 16/9/1994
6Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC về việc ban hành tiêu chuẩn VTTB lưới điện Decision No 2608/QĐ-EVN SPC about promulgate to standard  VTTB  electric grid2608/QĐ-EVN SPC Ngày 03/09/2015 2608/QĐ-EVN SPC on 03/09/2015
7Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng Hot dip galvannized stell standard  18TCN – 02 – 92 18TCN – 02 – 92
8Dây dẫn điện bện kiểu dây tròn đồng tâm dùng cho ĐD trên không The electric wire make to concentrict circle wire style use to overhead transmission IEC – 1109 IEC – 1109
9Máy biến áp lực Power transformer  IEC – 76 IEC – 76
10Cầu dao cao áp High voltage circuit breakerIEC – 265, 694, 129 IEC – 265, 694, 129
11Thiết bị cao áp High voltage equipmentIEC99-4 IEC99-4
12Các tiêu chuẩn chế tạo khác Other manufacturing standard  

Qui mô công trình:

XÂY LẮP ĐIỆN QUANG ANH

Works scale:

Công trình có qui mô như sau:

Works have to scale include

XDM đường dây: 3CXV25mm2+M25mm2: 2m.

Built the new line: 3CXV25mm2+M25mm2: 2m.

XDM TBA 1500kVA: 1 máy.

Built 1500KVA substation : 1 machine

Lắp Recloser 24kV-630A + 3LTD 24kV -630A.

Install the 24kV-630A + 3LTD 24kV -630A recloser

Phạm vi công trình trạm biến áp 1500kva:

XÂY LẮP ĐIỆN QUANG ANH

Scope of works:

Phạm vi dự án như sau:

Project scope include:

 • XDM đường dây: 3CXV25mm2+M25mm2: 2m.
 • Built the new line: 3CXV25mm2+M25mm2: 2m.
 • XDM TBA 1500kVA: 1 máy.
 • Built 1500KVA substation : 1 machine
 • Lắp Recloser 24kV-630A + 3LTD 24kV -630A.
 • Install the 24kV-630A + 3LTD 24kV -630A recloser

còn nữa….

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN QUANG ANH

Website: https://thicongtrambienap.com/

VP: Lầu 2 Tòa Nhà I2 Building, Số 236/26 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0919758191

Email: sales@thicongtrambienap.com