BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2021 | XÂY LẮP ĐIỆN QUANG ANH

Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI 2021

 

STTTên hàngNhãn hiệuTên SPĐVT Giá List (VNĐ)

 

MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN SILIC

 

Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam

1Máy biến áp dầu 3P 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       106,954,000
2Máy biến áp dầu 3P 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       122,924,000
3Máy biến áp dầu 3P 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       138,298,000
4Máy biến áp dầu 3P 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       176,636,000
5Máy biến áp dầu 3P 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       213,166,000
6Máy biến áp dầu 3P 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       248,976,000
7Máy biến áp dầu 3P 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       285,353,000
8Máy biến áp dầu 3P 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       295,070,000
9Máy biến áp dầu 3P 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       313,511,000
10Máy biến áp dầu 3P 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       334,439,000
11Máy biến áp dầu 3P 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       400,478,000
12Máy biến áp dầu 3P 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       472,566,000
13Máy biến áp dầu 3P 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       548,791,000
14Máy biến áp dầu 3P 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       555,029,000
15Máy biến áp dầu 3P 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       664,879,000

Tiêu chuẩn 62/QĐ-EVN 7691/QĐ-EVN CPC 3370/EVNHCMC-KT

1Máy biến áp dầu 1P 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         23,762,000
2Máy biến áp dầu 1P 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         30,435,000
3Máy biến áp dầu 1P 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         37,957,000
4Máy biến áp dầu 1P 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         44,797,000
5Máy biến áp dầu 1P 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         59,161,000
6Máy biến áp dầu 1P 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         70,102,000
7Máy biến áp dầu 3P 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       106,954,000
8Máy biến áp dầu 3P 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       122,924,000
9Máy biến áp dầu 3P 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       138,298,000
10Máy biến áp dầu 3P 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       176,636,000
11Máy biến áp dầu 3P 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       213,166,000
12Máy biến áp dầu 3P 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       248,946,000
13Máy biến áp dầu 3P 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       285,353,000
14Máy biến áp dầu 3P 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       295,070,000
15Máy biến áp dầu 3P 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       313,511,000
16Máy biến áp dầu 3P 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       400,478,000
17Máy biến áp dầu 3P 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       472,566,000
18Máy biến áp dầu 3P 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       555,029,000
19Máy biến áp dầu 3P 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       664,879,000