BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2021 | XÂY LẮP ĐIỆN QUANG ANH

Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI 2021

 

STT Tên hàng Nhãn hiệu Tên SP ĐVT  Giá List (VNĐ)

 

MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN SILIC

 

Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam

1 Máy biến áp dầu 3P 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        106,954,000
2 Máy biến áp dầu 3P 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        122,924,000
3 Máy biến áp dầu 3P 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        138,298,000
4 Máy biến áp dầu 3P 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        176,636,000
5 Máy biến áp dầu 3P 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        213,166,000
6 Máy biến áp dầu 3P 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        248,976,000
7 Máy biến áp dầu 3P 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        285,353,000
8 Máy biến áp dầu 3P 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        295,070,000
9 Máy biến áp dầu 3P 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        313,511,000
10 Máy biến áp dầu 3P 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        334,439,000
11 Máy biến áp dầu 3P 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        400,478,000
12 Máy biến áp dầu 3P 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        472,566,000
13 Máy biến áp dầu 3P 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN CPC
THIBIDI MBA Máy        548,791,000
14 Máy biến áp dầu 3P 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        555,029,000
15 Máy biến áp dầu 3P 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDI MBA Máy        664,879,000

Tiêu chuẩn 62/QĐ-EVN 7691/QĐ-EVN CPC 3370/EVNHCMC-KT

1 Máy biến áp dầu 1P 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy          23,762,000
2 Máy biến áp dầu 1P 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy          30,435,000
3 Máy biến áp dầu 1P 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy          37,957,000
4 Máy biến áp dầu 1P 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy          44,797,000
5 Máy biến áp dầu 1P 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy          59,161,000
6 Máy biến áp dầu 1P 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy          70,102,000
7 Máy biến áp dầu 3P 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        106,954,000
8 Máy biến áp dầu 3P 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        122,924,000
9 Máy biến áp dầu 3P 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        138,298,000
10 Máy biến áp dầu 3P 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        176,636,000
11 Máy biến áp dầu 3P 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        213,166,000
12 Máy biến áp dầu 3P 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        248,946,000
13 Máy biến áp dầu 3P 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        285,353,000
14 Máy biến áp dầu 3P 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        295,070,000
15 Máy biến áp dầu 3P 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        313,511,000
16 Máy biến áp dầu 3P 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        400,478,000
17 Máy biến áp dầu 3P 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        472,566,000
18 Máy biến áp dầu 3P 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        555,029,000
19 Máy biến áp dầu 3P 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDI MBA Máy        664,879,000

Call Now